Karin Frisk

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Artikel 1
De lesovereenkomst gaat in op…………………………………….
en loopt af op………………….. ..De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die acht lesweken bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over die termijn lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Artikel 2
De vakantietijden worden in principe geregeld overeenkomstig die van het lager onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven. In individuele gevallen kan hier na overleg van worden afgeweken, waarbij de leerling het recht houdt op zijn volle aantal lessen (uitgaande van 38 lesweken per jaar).

Artikel 3
Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal nog te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs. Bij de verdeling van het totaalbedrag in maandbedragen worden alle maanden betrokken dus 12 maandbedragen totaal.
De lesprijs bedraagt €………..Elke les heeft een duur van ……minuten.
De lessen vinden eens per week/…….weken plaats.
Het totaal verschuldigde bedrag wordt in maandelijkse termijnen
bij vooruitbetaling voldaan op IBAN nummer:
NL50ABNA0555458520
t.n.v. Karin Frisk vioolpraktijk.
Het maandbedrag bedraagt: €…………………..
Vermeld a.u.b. de maand en de leerling waar het om gaat.

Artikel 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die gemist worden na die periode. Na acht gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 5
Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 6
De leraar zal binnen redelijke grenzen moeite doen om lessen te verzetten dan wel in te halen. Ook zal er 2 keer per jaar een week worden ingepland om lessen in te halen.